CONSIGLIATI DA NOI

TOMASZ GRAFF: Marcin Campius Wadowita (ok. 1567–1641). Duchowny i profesor Uniwersytetu Krakowskiego

0

Książka Tomasza Graffa pt. „Marcin Campius Wadowita (ok. 1567–1641). Duchowny i profesor Uniwersytetu Krakowskiego” ukazała się w 2018 roku. Została wydana przez Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Publikację w formacie PDF można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Wydawnictwa UPJPII.

Życie i działalność Marcina Campiusa Wadowity związane są z Italią. „Spośród trzech znanych wyjazdów do Italii (1602, 1605, 1617), pierwsze dwa Wadowita poświęcił studiom, ostatni zaś zabiegom wśród kardynałów w sprawie uzyskania prepozytury św. Floriana. W Padwie przebywał krótko, jednak z tamtego okresu zachował się jego odręczny wpis do metryki uniwersyteckiej. W Rzymie natomiast studiował dłużej, aby zwieńczyć swój pobyt tam doktoratem teologii. Brał także udział w życiu polskiej diaspory we Włoszech, utrzymywał korespondencję z profesorami w Krakowie.” – czytamy w „Zakończeniu” książki.

Studia Wadowity w Italii zostały przedstawione w podrozdziale „Studia w Padwie i doktorat teologiczny w Collegium Romanum” (s. 198-209). Dowiadujemy się z niego m.in., iż „Podczas pobytu w Wiecznym Mieście Campius był prawdopodobnie gościem Hospicjum przy polskim kościele św. Stanisława, założonego przez kardynała Stanisława Hozjusza w 1578 roku. Mógł też mieszkać z rodakami w wynajętym domu, Polacy bowiem zazwyczaj najmowali wspólnie taki dom i razem ponosili koszty mieszkania, w tym wyżywienia i prowadzenia kuchni – w Padwie koszt ten wynosił około 7 skudów miesięcznie, w Rzymie znacznie więcej.”

Zmarły w 1641 roku Marcin Campius Wadowita był pierwszym wadowiczaninem, który zrobił karierę w Polsce i za granicą. Gdyby jednak nie Jan Paweł II (również wadowiczanin), który często wspominał swoje młodzieńcze lata i naukę w szkole im. Marcina Wadowity, pozostałby postacią znaną jedynie wąskiemu gronu osób – mieszkańcom regionu, z którego pochodził oraz nielicznym specjalistom. Janowi Pawłowi II oraz pieśni wykonanej podczas ostatniego pobytu papieża w Wadowicach, zaczynającej się od słów: „Jest w tym kraju ziemia żyzna, znamienita. Stąd pochodzi znany Marcin Wadowita”, zawdzięcza w dużym stopniu swoją popularność bohater książki Tomasza Graffa.

POBIERZ KSIĄŻKĘ W FORMACIE PDF>>>

Okładka książki

PONIŻEJ PODAJEMY INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA OKŁADCE  KSIĄŻKI:

O AUTORZE:

DR TOMASZ GRAFF, historyk, uczeń profesora Krzysztofa Baczkowskiego. Magisterium i doktorat uzyskał na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2007 roku wykładowca, a od 2016 roku prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół działalności polskich elit kościelnych i uniwersyteckich oraz kultury i życia codziennego doby staropolskiej. Współautor komentarza do Annales Jana Długosza, autor ponad stu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Członek Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, Zespołu Historii Czech i Stosunków Polsko-Czeskich Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, a także kolegiów redakcyjnych czasopism: „Husitský Tábor”, „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny”, „Folia Historica Cracoviensia”.

RECENZJE:

PROF. DR HAB. ZDZISŁAW PIETRZYK: „Badania nad dziejami Uniwersytetu Krakowskiego są prowadzone niesystematcznie – zazwyczaj od jubileuszu do jubileuszu. Poza wydawnictwami, w których znajdują się kilku lub kilkunastostronicowe biogramy uczonych, od dawna nie ukazała się poważna monografia dotycząca profesora Uniwersytetu Krakowskiego w okresie staropolskim. Pozycja ta jest więc pierwszą od wielu lat monografią, w pełnym tego słowa znaczeniu, krakowskiego profesora i jest ona niewątpliwym osiągnięciem badawczym. Baza źródłowa i literatura, na których Autor oparł swoje badania są imponujące”.

KS. DR HAB. ANDRZEJ BRUŹDZIŃSKI (prof. UPJPII): „Monografia dra Tomasza Graffa jest pierwszą pracą w całości poświęconą życiu i działalności wybitnego krakowskiego teologa uniwersyteckiego przełomu XVI i XVII wieku. Niewątpliwie jest więc dziełem ważnym, wypełniającym dotkliwą lukę w polskiej historiogrfii i zarazem otwierającym nowe perspektywy dla badań nad krakowskim środowiskiem duchowieństwa uniwersyteckiego w dobie nowożytnej. W oparciu o szerokę kwerendę archiwalną i biblioteczną książka ta w sposób niezwykle erudycyjny ukazuje postać Marcina Campiusa Wadowity na tle epoki, a także jego obecność w tzw. kulturze pamięci aż po czasy współczesne”.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny>>>

Oprac. Agata Rola-Bruni

Redazione
Siamo polacchi ma da tantissimi anni viviamo in Italia. Ci unisce la passione per la storia.

  STANISŁAW A. SROKA: Doktoraty Polaków na uniwersytecie w Ferrarze w pierwszej połowie XVI wieku

  Precedente articolo

  BIULETYN HISTORII WYCHOWANIA

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  Commenti

  I commenti sono chiusi.